Bouwen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen (Wabo) zijn veel vergunningstelsels opgegaan in de omgevingsvergunning. De bouw-, aanleg- en sloopvergunning en de kap- en monumentenvergunningen, bijvoorbeeld. Daarnaast maken ook planologische besluiten als de voormalige vrijstellings- en ontheffingsbesluiten en het projectbesluit deel uit van de omgevingsvergunning. In procedurele zin zijn vergunningen als de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet gelinkt aan de Wabo.

Waarom de Wabo?

Het doel van de Wabo is vooral het versimpelen van de procedures. Door een planvoornemen integraal te bezien, te beoordelen en te vergunnen, zijn de lijnen korter en worden zowel de administratieve lasten als de procedurele bijkomstigheden verminderd. Het resultaat: een snellere doorlooptijd en dus: een eerder toewijzing van de vergunning.

Er is dus nogal wat veranderd op procedureel gebied. Wij kennen deze veranderingen en weten precies hoe u deze optimaal kunt benutten.

Omgevingsvergunning aanvragen door bedrijven en particulieren

Om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning zal uw bouwplan moeten voldoen aan diverse normen, denk aan:

• Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn normen opgenomen voor onder meer brandveiligheid, daglichttoetreding, ventilatie,

riolering, e.d. waaraan uw bouwplan moet voldoen. Daarnaast zult u moeten aantonen dat de constructie van het bouwwerk voldoende draagkracht heeft.

• Welstand

Uw bouwplan dient qua uiterlijk en vorm te passen binnen de omgeving. Een welstandscommissie bepaalt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. U krijgt in de meeste gevallen de gelegenheid om uw bouwplan bij deze commissie toe te lichten.

Hansen helpt u op weg

Wij verzorgen desgewenst het bouwkundig tekenwerk als het constructie-rekenwerk. Ook begeleiden wij u graag bij het overleg met de welstandscommissie. Uiteraard letten wij op alle relevante facetten:

• Is er voor dit project per se een vergunning nodig. Soms zijn onderdelen vergunningvrij

• De procedure die moet worden doorlopen

• Het indienen van de juiste documenten op de aangewezen plaats

• Afwegen of vergunningen voor project integraal of in onderdelen moeten worden aangevraagd