Project: Transformatie kwekerij Nibbixwoud

Het huidige bedrijf, een potplantenkwekerij aan de Wijzend 13-15 Nibbixwoud, zal worden getransformeerd van een potplantenkwekerij naar 3 kavels in het kader van Ruimte voor Ruimte-regeling provincie. De werkzaamheden van Hansen Advies & Management behelst o.a. het projectmanagement, de politieke lobby in de gemeente Medemblik en de vergunningaanvraag (wijziging bestemmingsplan). De regeling Ruimte voor Ruimte van de Provincie Noord-Holland is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door sloop van landschappelijk storende en/of niet passende bebouwing en bestemmingswijziging. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor nieuwbouw elders in het gebied, of op de saneringslocatie. Hieraan is dan wel de voorwaarde verbonden dat deze nieuwbouw wat betreft aard en omvang passend is in het landschap en de omgeving. Het project is nog onder handen.